پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

برنامه امتحانات نهایی شهریور 96 سال پیش دانشگاهی

۲۵ تیر ۱۳۹۶

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۹۶ سال پیش دانشگاهی

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۹۶ سال پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی سال پیش دانشگاهی

رشته های نظری (تجربی،ریاضی،انسانی) را

مطابق برنامه زیر اعلام کرده است

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

گروه آموزش و مشاوره آنلاین گاما پلاس

یک پاسخ ارسال کنید