پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

برنامه امتحانات نهایی شهریور 96 سال سوم دبیرستان (رشته های نظری)

۲۶ تیر ۱۳۹۶

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۹۶ سال سوم دبیرستان (رشته های نظری)

 برنامه امتحانات نهایی شهریور ۹۶ سال سوم دبیرستان (رشته های نظری)

وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی رشته های نظری (تجربی،ریاضی،انسانی) را

مطابق برنامه زیر اعلام کرده است

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

گروه آموزش و مشاوره آنلاین گاما پلاس

یک پاسخ ارسال کنید