پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

برنامه امتحانات نهایی شهریور 96 سال سوم متوسطه (رشته های فنی و حرفه ای)

۲۵ تیر ۱۳۹۶

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۹۶ سال سوم متوسطه رشته های فنی و حرفه ای

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۹۶ سال سوم متوسطه رشته های فنی و حرفه ای

وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی رشته های فنی و حرفه ای را

مطابق برنامه زیر اعلام کرده است

——————————————————————————–

——————————————————————————–

——————————————————————————–

——————————————————————————–

——————————————————————————–

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

گروه آموزش و مشاوره آنلاین گاما پلاس

یک پاسخ ارسال کنید